The 18th Thailand Mathematical Olympiad (online)
    แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

วัตถุประสงค์โครงการ

  • (1) เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานของระบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของประเทศ
  • (2) เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกิดความรักและสนใจที่จะมุ่งเน้นศึกษาทางคณิตศาสตร์ หรือศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา จนอาจประกอบอาชีพนักวิจัยทางคณิตศาสตร์ในอนาคต
  • (3) เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เข้าอบรมวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. ทั้ง 16 ศูนย์ทั่วประเทศ ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในรอบต่อไป
  • (4) เพื่อให้อาจารย์จากศูนย์ สอวน. ทุกศูนย์มีประสบการณ์ร่วมกันในการเข้าร่วมจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งสามารถนำไปใช้ปรับปรุงการสอน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการอบรมทางวิชาการในสาขาคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น
  • (5) เพื่อสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางความคิดของนักเรียน ตัวแทนครูจากโรงเรียนและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย